„B + R dla Wielkopolski” – regionalne forum współpracy między nauką i biznesem.

intermasz 2015 MTP Poznań
Targi INTERMASZ 2015 MTP Poznań, spotkanie sektora infrastrukturalnego.
17 maja 2015
Program GII „Innowacje w zakresie zielonych technologii”
26 lutego 2016

„B + R dla Wielkopolski” – regionalne forum współpracy między nauką i biznesem.

badania-rozwoj

badania-rozwoj

Mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji: „B + R dla Wielkopolski” –  regionalne forum współpracy między nauką i biznesem. Konferencja stanowi część projektu „B+R dla Wielkopolski”, realizowanego przez Instytut Zachodni w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolnictwo wyższe odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, dzięki której w Europie powstaje około połowa nowych miejsc pracy. Jednym z celów stawianych przed europejskim i tym samym polskim szkolnictwem wyższym, jest zapewnianie bliskiej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek sektora badawczo – rozwojowego z sektorem gospodarki, a w szczególności z przemysłem wysokich technologii.
Konieczność powiązania sektora nauki z sektorem gospodarki wymaga jednak podniesienia kwalifikacji kadr sektora badawczo – rozwojowego, zwłaszcza w zakresie umiejętności zarządzania projektami badawczymi i w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych. Stąd wypływają cele, które zostały założone w projekcie „B+R dla Wielkopolski” realizowanym przez Instytut Zachodni w Poznaniu w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych.
Celem projektu „B+ R dla Wielkopolski” jest rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz podnoszenie ich kwalifikacji niezbędnych do tworzenia warunków umożliwiających transfer wyników prac badawczych do przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego. Realizacja celu przysłuży się do podniesienia konkurencyjności sektora nauki i przedsiębiorstw, podniesienia efektywności badań oraz w rezultacie do wzrostu innowacyjności gospodarki wielkopolskiej.
Istotną rolą jaką spełni projekt ”B+R dla Wielkopolski” będzie zapewnienie warunków do lepszego poznania się osób z otoczenia nauki i biznesu. W celu promowania idei transferu wiedzy i badań do przedsiębiorstw zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele świata nauki i biznesu z terenu Wielkopolski. Celom promocyjnym będą również służyć spotkania odbywające się w jednostkach macierzystych uczestników projektu, mające na celu promowanie wyników ich indywidualnych badań przeprowadzonych w trakcie staży w przedsiębiorstwach.
5/5 - (2 votes)